Please contact us in all languages

  • August 27, 2019
Dear Sirs/ Madams.
We, Jay Enterprises, are available in all languages!
Please feel free to contact us through WhatsApp.
WhatsApp : +81 80 4812 6989 (Sujay: Sales Manager)
Please put your name, machines you are interested in,  machines you are looking for...etc
We're looking forward to do business with you!


親愛的先生們/女士們。
我們Jay Enterprises,提供所有語言版本!
請隨時通過WhatsApp與我們聯繫。
WhatsApp:+81 80 4812 6989(Sujay:銷售經理)
請把你的名字,你感興趣的機型,你正在尋找的機型......等等
我們期待與您的業務往來!
 

친애하는 한이 / 부인.
Jay Enterprises는 모든 언어로 제공됩니다!
WhatsApp을 통해 언제든지 문의하십시오.
WhatsApp : +81 80 4812 6989 (Sujay : 영업 관리자)
이름, 관심있는 기기, 찾고있는 기기 등을 입력하십시오.
우리는 당신과 거래를 기대하고 있습니다!

Tuan-tuan yang terhormat
Kami, Jay Enterprises, tersedia dalam semua bahasa!
Silahkan menghubungi kami melalui WhatsApp.
WhatsApp: +81 80 4812 6989 (Sujay: Sales Manager)
Harap cantumkan nama Anda, mesin yang Anda minati, mesin yang Anda cari ... dll
Kami menantikan untuk berbisnis dengan Anda!

Prezados Senhores(as)
A nossa empresa está habilitada para atende-lo em todos os idiomas.
Por favor, Não hesite em contactar-nos através do
WhatsApp.+81 80 4812 6989 (Sujay:  Gerente de vendas)
Gentileza colocar seu nome na máquina de seu interesse ou que está à procura.
Estamos no aguardo de seu contacto,  e ansiosos para futuro negócios!
 

Estimados Señores / Señoras.
¡Nosotros, Jay Enterprises, estamos disponibles en todos los idiomas!
No dude en contactarnos a través de WhatsApp.
WhatsApp: +81 80 4812 6989 (Sujay: Gerente de ventas)
Por favor escriba su nombre, las máquinas que le interesan, las máquinas que está buscando ... etc.
¡Esperamos hacer negocios con usted!
 

Thưa các ngài / các quý bà
Chúng tôi, Jay Enterprises, có sẵn trong tất cả các ngôn ngữ!
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua WhatsApp.
WhatsApp: +81 80 4812 6989 (Sujay: Giám đốc bán hàng)
Vui lòng đặt tên của bạn, máy bạn quan tâm, máy bạn đang tìm kiếm ... vv
Chúng tôi rất mong được làm kinh doanh với bạn!

Waheshimiwa / Madamu.
Sisi, Jay Enterprise, tunapatikana katika lugha zote!
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp.
WhatsApp: +81 80 4812 6989 (Sujay: Meneja Uuzaji)
Tafadhali weka jina lako, mashine unazopendezwa nazo, mashine unazotafuta ... nk
Tunatarajia kufanya biashara na wewe!